E-SDS HAZIRLAMA HİZMETLERİ

ANA SAYFA / E-SDS HAZIRLAMA HİZMETLERİ

23 Haziran 2017 tarih 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK)’in 27. Maddesi Güvenlik Bilgi Formlarının söz konusu yönetmeliğin Ek-2’ye uygun olarak hazırlanmış olmasını istemektedir.

Yönetmeliğin 27. Madde (7) bendinde ise;

“15 inci veya 33’üncü maddeler doğrultusunda kimyasal güvenlik raporu hazırlaması gereken tedarik zinciri içindeki herhangi bir aktör; ilgili maruz kalma senaryolarını, uygun olduğu durumlarda maruz kalma ve kullanım kategorileri dâhil olmak üzere belirlenmiş kullanımları ve Ek-11’in üçüncü bölümünün uygulanmasından kaynaklanan belirli koşulları da içeren güvenlik bilgi formunun ekinde sunar. Herhangi bir alt kullanıcı, belirlenmiş kullanımlarla ilgili olarak kendi güvenlik bilgi formunu hazırlarken, kendisine verilen güvenlik bilgi formundaki ilgili bilgi ve maruz kalma senaryolarını da belgeye ekler. Herhangi bir dağıtıcı, 33’üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca bilgi aktardığı kullanımlar için kendi güvenlik bilgi formunu derlerken, kendisine verilen güvenlik bilgi formundaki maruz kalma senaryolarını aktarır ve buradaki diğer ilgili bilgileri kullanır.” ifadeleri yer almaktadır.

Yönetmeliğin Ek-2’de ise;

“Kimyasal Güvenlik Raporunun tamamlanmış olduğu durumlarda, ilgili maruz kalma senaryosu, Güvenlik Bilgi Formunun ekine konulur.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu şekilde hazırlanan Güvenlik Bilgi Formlarına; “genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formları”, kısaca g-GBF/e-SDS denilmektedir.

Dolayısı ile, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanmış olan tüm MSDS’lerin, peyderpey güncellenerek “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK)”e uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

MSDS Hazırlama, firmalara, konu ile ilgili her konuda olduğu gibi, bu konuda da destek vermektedir.

Bunun için msds@msdshazirlama.com adresine bir mail atın, biz sizi arayalım.