MSDS HAZIRLAMA HİZMETLERİ

ANA SAYFA / MSDS HAZIRLAMA HİZMETLERİ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEDİR?

Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’teki tanımıyla;

“Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belge”dir.

Güvenlik Bilgi Formu hazırlamanın dayanağı 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik tir.

Güvenlik Bilgi Formu hazırlanmasında yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ve 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’te verilen bilgiler esas alınmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formları (SDS) tedarik zincirinde yer alanlara madde ve karışımların kullanımından ortaya çıkan risklerin yönetimiyle ilgili sorumluluklarını karşılamada yardımcı olacak bilgileri sunan önemli iletişim araçlarıdır.

Gerçekte Güvenlik Bilgi Formları, kimyasal ürünlerin bir çeşit kimlik kartı ya da prospektüsü olarak isimlendirilebilir. Bu formlarda kimyasal maddeyi üreten hakkında bilgi, ürün ve bileşenleri hakkında tehlike bilgileri, ürün içeriği hakkında bilgiler, ürüne maruz kalınması durumunda alınması gereken sağlık, çevre ve yangın tedbirleri hakkındaki bilgilerden, bertaraf, toksikoloji, ekotoksikoloji bilgilerinden taşımacılık bilgilerine kadar birçok detay bilgiler verilmektedir.

Güvenlik Bilgi Formları; kullanan ya da elleçleyen kişi ya da kişilerin bu madde hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan, risk analizlerinde önemli veriler sağlayan ve muhtemel zararların olması öncesi tedbir alınmasını sağlayan çok önemli kaynaklardandır.