SIKÇA SORULAN SORULAR

ANA SAYFA / SSS

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/SDS/GBF) Nedir?

MSDS, Malzeme Güvenliği Bilgi Formu anlamına gelir. MSDS kelimesinin açılımı İngilizce "Material Safety Data Sheet" kelimelerinin baş harflerinden gelmekte olup, teknikte kısaca SDS olarak kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı "Güvenlik Bilgi Formu (GBF)"dur. MSDS; İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgeye verilen isimdir. Diğer bir adıyla da Material Safety Data Sheet (MSDS) bir maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve kullanılması ile ilgili verileri içeren bir belgedir. MSDS'ler, bir maddeyle ilişkili potansiyel tehlikeler ve maruz kalma risklerini en aza indirmek için alınabilecek önlemler hakkında önemli bilgileri iletmek için kullanılır.

Güvenlik Bilgi Formu hazırlamanın yasal dayanağı var mıdır?

Evet vardır. Güvenlik Bilgi Formları 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ uyarınca hazırlanır.

MSDS ne zaman güncellenir?

MSDS’lerin güncellenmesi için bir süre söz konusu değildir. Ancak; 1- Ürünü oluşturan bileşenlerde veya bileşenlerin yüzdelerinde, sınıflandırmayı etkileyecek oranlarda bir değişiklik olmuşsa, 2- MSDS’in dayanağı olan mevzuatın kendisinde veya içeriğinde önemli bir değişiklik olmuş veya mevzuat yürürlükten kalkmışsa. Zaman zaman karıştırılan bu bilgi, MSDS’i hazırlayan kişinin sertifika geçerlilik süresi ile ilgilidir. Halen MSDS’leri Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) hazırlamakta olup, KDU sertifikasının geçerlilik süresi 5 yıldır. KDU olan kişilerin geçerlilik sürelerinin bitiminde sertifikalarını yenilemeleri gerekmektedir. Ancak bu sürenin aşması MSDS’in geçerliliğini etkilemez.

Güvenlik Bilgi Formunu kimler hazırlayabilir?

Güvenlik bilgi formları (MSDS formu), akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır. Ülkemizde belgelendirme kuruluşları TÜRKAK tarafından akredite edilmektedir. Firmamızda Güvenlik Bilgi Formları; TÜRKAK tarafından akredite bir kurum tarafından "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" olarak, ayrıca KKDİK Yönetmeliği gereği yine TÜRKAK tarafından akredite bir kurum tarafından “Kimyasal Değerlendirme Uzmanı” olarak sertifikalandırılmış kişilerce hazırlanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formlarının dili ne olmalıdır?

Güvenlik bilgi formu (MSDS), Türkçe hazırlanır. (MSDS’lerde kullanılan dilin net, basit, anlaşılır ve kısa olması gerekmektedir. Belirsiz anlam içeren sözcükler kullanılmamalıdır. “Sağlığa etkisi yoktur”, “Her ortamda saklanmalıdır” gibi uyarılar kabul edilemez. MSDS’ler her ülkenin kullandığı dilde hazırlanabildiği gibi değişik dillerde hazırlanmış olan MSDS’ler de yerel dillere çevrilebilir

Güvenlik Bilgi Formu hazırlanabilmesi için gereken bilgiler nelerdir?

Öncelikle ürün içerisinde mevcut olan bileşenler, bu bileşenlerin ürün içerisindeki oranları (etki dereceleri), CAS ya da EC no.ları, ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, ürünün insan sağlığı ve çevreye etki değerlerinin biliniyor olması gereklidir. Firmanıza ait SDS'lerin hazırlanabilmesi için lütfen firmamızdan "SDS - Güvenliği Bilgi Formu Hazırlama Talep Formu"nu talep ediniz.

Neden Malzeme Güvenlik Bilgi Formu hazırlamalıyım?

Kimyasal ürünlerin insan ve çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin bilinmesi gereklidir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları bize bu bilgileri sağlar. Çalışanların çalışma ortamında maruz kalabilecekleri olumsuz etkileri bilmesi çok önemlidir İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. İş Güvenliği mevzuatı gereği işveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere bir risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu risk değerlendirmeleri için çok önemli bir bilgi kaynağıdır. İşyerinde tehlikeli kimyasal madde varsa Güvenlik Bilgi Formu, konu ile ilgili eğitimlerde son derece önemli bilgi kaynağıdır. Ayrıca, güvenlik bilgi formu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) için temel bilgi kaynaklarındandır.

Güvenlik Bilgi Formlarında yer alması gereken bilgiler nelerdir?

Güvenlik Bilgi Formunda aşağıdaki 16 başlığın yer alması gerekir: 1- Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği, 2- Zararlılık tanımlanması, 3- Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi, 4- İlk yardım önlemleri, 5- Yangınla mücadele önlemleri, 6- Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler, 7- Elleçleme ve depolama, 8- Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma, 9- Fiziksel ve kimyasal özellikler, 10- Kararlılık ve tepkime, 11- Toksikolojik bilgiler, 12- Ekolojik bilgiler, 13- Bertaraf etme bilgileri, 14- Taşımacılık bilgisi, 15- Mevzuat bilgisi, 16- Diğer bilgiler.

Genişletilmiş SDS (e-SDS) Nasıl Hazırlanır?

Genişletilmiş SDS (e-SDS) hazırlanabilmesi için öncelikle kimyasalın bir Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) (CSR-Chemical Safety Report) olmalıdır. KGR’dan alınacak bilgiler e-SDS’in temelini oluşturmaktadır. Tedarik zincirinizdeki tüm firmaların, maddeyi kullandıkları alanlar e-SDS’e tanımlanmış olmalıdır. E-SDS’i hazırlayan kişinin KKDİK mevzuat hükümlerine hâkim, tecrübeli biri olması doğru ve nitelikli e-SDS hazırlanması için önemli bir etkendir. Ayrıca, 30105 sayılı KKDİK yönetmeliği hükümlerine göre hazırlayıcının akredite kuruluş tarafından belgelendirilmiş Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olması gerekmektedir.

Hazırlayıcısının Sertifika Süresi Dolan Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Güncellenmeli midir?

GBF Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin 11'inci fıkrasına göre; tedarikçiler madde veya karışımlarına ilişkin aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda zaman kaybetmeden güvenlik bilgi formlarını günceller: I. Risk yönetim önlemlerini etkileyebilecek bilgiler veya zararlara ilişkin yeni bilgiler edinildiğinde, II. Kısıtlama veya yasaklama getirildiğinde. Dolayısıyla; GBF’lerin güncellenmesi gereken durumlar yukarıda belirtilmiş olup, GBF hazırlayıcısına ait sertifika geçerlilik süresi dolduğunda, sertifikanın geçerli olduğu tarihte hazırlanmış olan bir GBF’nin güncellenmesi gerekmez. Sertifika geçerlilik süresi dahilinde hazırlanan GBF’ler, yukarıdaki konular kapsamında güncellenmediği sürece geçerlidir.

TDS Nedir?

MSDS formlarının önceliği Güvenlik’tir. Genel olarak ürünün kullanımı hakkında çok az bilgi sağlar. TDS Teknik Bilgi Formu (Technical Data Sheet) ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini, ürünün kullanım talimatlarını içeren üretici tarafından hazırlanan bir belgedir. TDS hazırlanmasının yasal bir bağlayıcılığı yoktur. Ancak MSDS (Güvenlik Bilgi Formu), TDS ve analiz sertifikası genellikle müşterilere beraber ulaştırırlar. Bu şekilde verilen hizmet, firma nezdinde kurumsal ve düzenli bir yapının temsili olarak firmayı ön plana çıkarmaktadır. Kalite ve standartlar açısından bu teknik formların olması önemlidir.

TDS Nasıl Hazırlanır?

Genel olarak bir TDS (Teknik Bilgi Formu)nda, ürünün ticari adı, fizikokimyasal özellikleri, raf ömrü, test çalışmalarına yönelik bilimsel kanıtlar, ürünün nasıl kullanılacağı, kullanılması tavsiye edilmeyen kısımlar ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Teknik bilgi formları için bir taslak olmamakla birlikte, asgari ürünün genel özellikleri, nasıl kullanılacağı ve raf ömrü gibi bilgilerin olması tarafımızca tavsiye edilmektedir. Firmamızdan bu hizmeti talep ettiğinizde, vereceğiniz teknik veriler ışığında ilgili teknik personelimizin değerlendirmesiyle bir çalışma başlatılmaktadır. Bu çalışma kapsamında doğru ve güvenilir bilgiyi müşterilerinize sunmaktayız. Firmanın ürüne ait teknik bilgilerini sağladıktan sonra dokümanınız en kısa sürede hazırlanır. Firmanıza ait TDS'lerin hazırlanabilmesi için lütfen firmamızdan "TDS - Teknik Veri Formu Hazırlama Talep Formu"nu talep ediniz.