RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME | MSDS HAZIRLAMA

RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME


Risk Analizi Danışmanlığı

Risk Analizi ve Tehlike Değerlendirmesi

4857 Sayılı İş Kanunu madde 77’de” işveren çalışanları karşı karşıya kaldıkları mesleki risklere karşı bilgilendirmek ve tedbir almak zorundadır” hükmünden yola çıkarak işyerinde kritik bölgelerden seçilen personele önce risk analizi eğitimi verilmekte, sonra ekiple beraber risk değerlendirmesi yapılmaktadır. İşyeri risk gurubu ve büyüklüğü, uygun analiz metotları göz önüne alınarak üretim alanları, tezgâhlar, kullanılan iş makinesi ile ekipmanları kapsayacak şekilde tüm alanlarda çalışmalar tamamlanmakta ve işyeri risk haritası hazırlanmaktadır.

Risk değerlendirme kapsamı içerisinde akla gelebilecek her türlü risk göz önüne alınmaktadır. Böylece çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonunda, eğer mevcut riskler var ise bunlar önem sırasına göre sıralanmakta ve işverene bir rapor halinde sunulmaktadır.

  1. Firmanın iş akış şemasından giderek yapılan işler, ana ve alt süreçler olarak belirlenir, alt süreçlerde yapılan çalışmalar ve bunlardan kaynaklanacak potansiyel tehlikeler belirlenir. Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarında 5 li skala sistemi kullanılmaktadır. Bütün sayı, numara ve puanlandırmanın tanımı yapılmaktadır.
  2. Risk Seviyesi Hesaplanması: Belirlenen bütün tehlikelerin meydana gelme olasılıkları ve şiddetleri hesaplanır (puanlama yöntemi kullanılarak potansiyel tehlikenin hangi risk seviyesine sahip olduğu somut bir şekilde ortaya konur)
  3. Risk Sonucu Aksiyon Planı: Belirlenen risk seviyelerine uygun aksiyon planları oluşturulur. Hangi seviyedeki risk için ne tür bir güvenlik önlemi alınacağı, çalışma ortamlarında kullanılmak üzere çalışma talimatı olarak hazırlanır ve işyerine teslim edilir.

Risk analizine bağlı, ya da bağımsız ölçümler yapılması gerektiğinde;

1)      Gürültü ölçümü

2)      İşyeri ısı ölçümü

3)      İşyeri aydınlatma ölçümü

4)      İşyeri rutubet ölçümü

gerçekleştirilmektedir.

İSG BURSA Son Yazılar

Eğitimler

Son Yorumlar